Một số đoạn code thường dùng trong lập trình wordpress

Code tự động lưu ảnh từ web khác về sever mình:

class Auto_Save_Images{

    function __construct(){
                     add_filter( ‘content_save_pre’,array($this,’post_save_images’) );     }

        function post_save_images( $content ){
        if( ($_POST[‘save’] || $_POST[‘publish’] )){
            set_time_limit(240);
            global $post;
            $post_id=$post->ID;
            $preg=preg_match_all(‘/<img.*?src=”(.*?)”/’,stripslashes($content),$matches);
            if($preg){
                foreach($matches[1] as $image_url){
                    if(empty($image_url)) continue;
                    $pos=strpos($image_url,$_SERVER[‘HTTP_HOST’]);
                    if($pos===false){
                        $res=$this->save_images($image_url,$post_id);
                        $replace=$res[‘url’];
                        $content=str_replace($image_url,$replace,$content);
                    }
                }
            }
        }
        remove_filter( ‘content_save_pre’, array( $this, ‘post_save_images’ ) );
        return $content;
    }

        function save_images($image_url,$post_id){
        $file=file_get_contents($image_url);
        $post = get_post($post_id);
        $posttitle = $post->post_title;
        $postname = sanitize_title($posttitle);
        $im_name = “$postname-$post_id.jpg”;
        $res=wp_upload_bits($im_name,”,$file);
        $this->insert_attachment($res[‘file’],$post_id);
        return $res;
    }

        function insert_attachment($file,$id){
        $dirs=wp_upload_dir();
        $filetype=wp_check_filetype($file);
        $attachment=array(
            ‘guid’=>$dirs[‘baseurl’].’/’._wp_relative_upload_path($file),
            ‘post_mime_type’=>$filetype[‘type’],
            ‘post_title’=>preg_replace(‘/\.[^.]+$/’,”,basename($file)),
            ‘post_content’=>”,
            ‘post_status’=>’inherit’
        );
        $attach_id=wp_insert_attachment($attachment,$file,$id);
        $attach_data=wp_generate_attachment_metadata($attach_id,$file);
        wp_update_attachment_metadata($attach_id,$attach_data);
        return $attach_id;
    }
}
new Auto_Save_Images();

Code nếu sản phẩm không có giá sẽ hiển thị Liên hệ:

add_filter(‘woocommerce_empty_price_html’, ‘custom_call_for_price’);
 function custom_call_for_price() {
return ‘<span class=”lien-he-price”>Liên hệ</span>’;
}

Code bỏ nút Thêm vào giỏ hàng:

remove_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item’, ‘woocommerce_template_loop_add_to_cart’);
remove_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘woocommerce_template_single_add_to_cart’, 30 );

Code bỏ phần đánh giá trong trang chi tiết giỏ hàng:

//bỏ đánh giá
add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘wcs_woo_remove_reviews_tab’, 98 );
    function wcs_woo_remove_reviews_tab($tabs) {
    unset($tabs[‘reviews’]);
    return $tabs;
}

Code dịch những từ cứng đầu trong Woocormerce

// Dịch woocommerce

 function ra_change_translate_text( $translated_text ) {
if ( $translated_text == ‘Old Text’ ) {
$translated_text = ‘New Translation’;
}
return $translated_text;
}
add_filter( ‘gettext’, ‘ra_change_translate_text’, 20 );
function ra_change_translate_text_multiple( $translated ) {
$text = array(
‘Continue Shopping’ => ‘Tiếp tục mua hàng’,
‘Update cart’ => ‘Cập nhật giỏ hàng’,
‘Apply Coupon’ => ‘Áp dụng mã ưu đãi’,
‘WooCommerce’ => ‘Quản lý bán hàng’, 

);
$translated = str_ireplace( array_keys($text), $text, $translated );
return $translated;
}
add_filter( ‘gettext’, ‘ra_change_translate_text_multiple’, 20 );//
End dich

Code chèn lightbox tự động hiện ra khi load web (Dùng cho Flatsome):


<a id=”register-link” href=”#”><img src=”http://apaxenglish.com/public/images/regist.png” alt=”Đăng ký học” /></a>

Code thêm 1 Tab mới trong Woo:

    add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_new_product_tab’ );
function woo_new_product_tab( $tabs ) {

        // Adds the new tab
        $tabs[‘test_tab’] = array(
        ‘title’     => __( ‘Lịch trình chi tiết’, ‘woocommerce’ ),
        ‘priority’  => 50,
        ‘callback’  => ‘woo_new_product_tab_content’
    );

     return $tabs;
}
function woo_new_product_tab_content() {

     // The new tab content
   echo “Nôiị dung”;
      
}

Code xóa đoạn slug featured_item trong Porfolio :

function ah_remove_custom_post_type_slug( $post_link, $post, $leavename ) {
    if ( ! in_array( $post->post_type, array( ‘featured_item’ ) ) || ‘publish’ != $post->post_status )
        return $post_link;
    $post_link = str_replace( ‘/’ . $post->post_type . ‘/’, ‘/’, $post_link );
    return $post_link;
}
add_filter( ‘post_type_link’, ‘ah_remove_custom_post_type_slug’, 10, 3 );

function ah_parse_request_tricksy( $query ) {
        if ( ! $query->is_main_query() )
        return;

    if ( 2 != count( $query->query )
        || ! isset( $query->query[‘page’] ) )
        return;
    if ( ! empty( $query->query[‘name’] ) )
        $query->set( ‘post_type’, array( ‘post’, ‘featured_item’, ‘page’ ) );
}
add_action( ‘pre_get_posts’, ‘ah_parse_request_tricksy’ );

Đoạn code xóa Featured_item_category trong porfolio:

add_filter(‘request’, ‘rudr_change_term_request’, 1, 1 );

function rudr_change_term_request($query){
    $tax_name = ‘featured_item_category’; // specify you taxonomy name here, it can be also ‘category’ or ‘post_tag’
    // Request for child terms differs, we should make an additional check
    if( $query[‘attachment’] ) :
        $include_children = true;
        $name = $query[‘attachment’];
    else:
        $include_children = false;
        $name = $query[‘name’];
    endif;

    $term = get_term_by(‘slug’, $name, $tax_name); // get the current term to make sure it exists
    if (isset($name) && $term && !is_wp_error($term)): // check it here
        if( $include_children ) {
            unset($query[‘attachment’]);
            $parent = $term->parent;
            while( $parent ) {
                $parent_term = get_term( $parent, $tax_name);
                $name = $parent_term->slug . ‘/’ . $name;
                $parent = $parent_term->parent;
            }
        } else {
            unset($query[‘name’]);
        }
        switch( $tax_name ):
            case ‘category’:{
                $query[‘category_name’] = $name; // for categories
                break;
            }
            case ‘post_tag’:{
                $query[‘tag’] = $name; // for post tags
                break;
            }
            default:{
               $query[$tax_name] = $name; // for another taxonomies
                break;
            }
        endswitch;
    endif;
    return $query;
}

add_filter( ‘term_link’, ‘rudr_term_permalink’, 10, 3 );
function rudr_term_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
    $taxonomy_name = ‘featured_item_category’; // your taxonomy name here
    $taxonomy_slug = ‘featured_item_category’; // the taxonomy slug can be different with the taxonomy name (like ‘post_tag’ and ‘tag’ )
    // exit the function if taxonomy slug is not in URL
    if ( strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE || $taxonomy != $taxonomy_name ) return $url;
    $url = str_replace(‘/’ . $taxonomy_slug, ”, $url);
    return $url;
}

Code hiện tất cả category của 1 custom post type:

<?php
$terms = get_terms( ‘nameofyourregisteredtaxonomygoeshere’ );
count = count( $terms );
if ( $count > 0 ) {
echo ‘<h3>Total Projects: ‘. $count . ‘</h3>’;
echo ‘<ul>’;
foreach ( $terms as $term ) {
    echo ‘<li>’;
    echo ‘<a href=”‘ . esc_url( get_term_link( $term ) ) . ‘” alt=”‘. esc_attr( sprintf( __( ‘View all post filed under %s’, ‘my_localization_domain’ ), $term->name ) ) . ‘”>’ . $term->name . ‘</a>’;
    echo ‘</li>’;
  
}
echo ‘</ul>’;
}
?>

Đoạn code thay dấu […] bằng … trong short description:

function new_excerpt_more( $excerpt ) {
    return str_replace( ‘[…]’, ‘…’, $excerpt );
}
add_filter( ‘excerpt_more’, ‘new_excerpt_more’ );

Đoạn code bỏ luôn dấu […] Trong short Description (Bao gồm woo):

function new_excerpt_more( $more ) {
    return ”;
}
add_filter(‘excerpt_more’, ‘new_excerpt_more’);

Đoạn Code để tìm kiếm mặc định có thể tìm kiếm được đoạn text trong custom field (Khá hay)

function cf_search_join( $join ) {
   global $wpdb;
     if ( is_search() ) {
            $join .=’ LEFT JOIN ‘.$wpdb->postmeta. ‘ ON ‘. $wpdb->posts . ‘.ID = ‘ . $wpdb->postmeta . ‘.post_id ‘;
    }
     return $join;
}
add_filter(‘posts_join’, ‘cf_search_join’ );

/**
* Modify the search query with posts_where
*
* http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference/posts_where */
function cf_search_where( $where ) {
    global $pagenow, $wpdb;
     if ( is_search() ) {
        $where = preg_replace(
            “/\(\s*”.$wpdb->posts.”.post_title\s+LIKE\s*(\'[^\’]+\’)\s*\)/”,
            “(“.$wpdb->posts.”.post_title LIKE $1) OR (“.$wpdb->postmeta.”.meta_value LIKE $1)”, $where );
    }
     return $where;
}
add_filter( ‘posts_where’, ‘cf_search_where’ );

/**
* Prevent duplicates
*
* http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference/posts_distinct
*/
function cf_search_distinct( $where ) {
    global $wpdb;
     if ( is_search() ) {
        return “DISTINCT”;
    }
     return $where;
}
add_filter( ‘posts_distinct’, ‘cf_search_distinct’ );

Tắt chức năng tìm kiếm content trong WordPress.

Đôi khi bạn cần tìm kiếm một từ khóa, nhưng kết quả tìm kiếm lại cho ra cả những bài viết có chứa từ khóa đó, trong khi đó bạn chỉ muốn tìm kiếm trong title. Vậy bạn copy đoạn code sau cho vào file functions.php là được.

function __search_by_title_only( $search, &$wp_query )
{
    global $wpdb;
    if ( empty( $search ) )
        return $search; // skip processing – no search term in query
    $q = $wp_query->query_vars;    $n = ! empty( $q[‘exact’] ) ? ” : ‘%’;
    $search =
    $searchand = ”;
   foreach ( (array) $q[‘search_terms’] as $term ) {
        $term = esc_sql( like_escape( $term ) );
        $search .= “{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE ‘{$n}{$term}{$n}’)”;
        $searchand = ‘ AND ‘;
    }
    if ( ! empty( $search ) ) {
        $search = ” AND ({$search}) “;
        if ( ! is_user_logged_in() )
            $search .= ” AND ($wpdb->posts.post_password = ”) “;
    }
return $search; } add_filter( ‘posts_search’, ‘__search_by_title_only’, 500, 2 );

Đoạn code thay đổi giá toàn bộ sản phẩm trong Woo

function update_products_sale_price(){
     $args = array(
        ‘posts_per_page’ => -1,
        ‘post_type’ => ‘product’,
        ‘post_status’ => ‘publish’
    );

     // getting all products
    $products = get_posts( $args );

     // Going through all products
    foreach ( $products as $key => $value ) {

         // the product ID
        $product_id = $value->ID;

         // Getting the product sale price
        $sale_price = get_post_meta($product_id, ‘_sale_price’, true);

         // if product sale price is not defined we give to the variable a 0 value
        if (empty($sale_price))
            $sale_price = 0;

         // Getting the product sale price
        $price = get_post_meta($product_id, ‘_regular_price’, true);

         // udate sale_price to 0 if sale price is bigger than price
        if ($sale_price < $price)
            update_post_meta($product_id, ‘_sale_price’, ‘3500000’);
           // Sua toan bộ giá của sale price thành 3500000. Sau đó tiếp tục chạy một lần nữa, thay _sale_price thành _regular_price để đổi giá gốc
    }
}
 // Here the function we will do the job.
update_products_sale_price();

CODE HAY THEME FLATSOME:

Thay chữ Tài khoản trên menu thành Xin chào, tên User:

Vào file flatsome\template-parts\header\partials\element-account,tìm chữ My account và thay bằng đoạn code sau:

<?php if ( is_user_logged_in() ) {
    $user_info = wp_get_current_user();
    $user_last_name = $user_info->user_lastname;
    printf( __( ‘Xin chào, %s’, ‘wpdance’ ), $user_last_name );
} ?>

Tăng độ dài của mô tả trong trang Category Post.

Vào đường dẫn themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php, thêm dòng excerpt_length=”100″ vào trong đoạn shortcode. có thể thay đổi số 100 thành số khác để tùy biến độ dài.

Khắc phục tình trạng bị giật giật khi chỉnh sửa trong UX Builder

Bỏ code sau vào file functions.php

<?php // Do not include this if already open!
/**
* Code goes in theme functions.php
*
* Temporary fix Chrome 66 frame glitch in UX Builder.
*/
add_action( ‘admin_head’, function () {
?>
<style type=”text/css”> .
iframe-frame {
box-shadow: unset !important;
}
</style>
<?php
} );

Khắc phục lỗi lệch khung web khi có hiệu ứng trên mobile.

Thêm dòng này vào file style.css:

html, body {overflow-x: hidden;}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *